Llista de paraules clau de química

Llista de paraules clau de química

Aquesta és una llista de paraules bàsiques de química. Cerca cada paraula en un diccionari, compren-les bé i, en acabat, hauràs après molta química.

Estructura atòmica

Electró, raigs catòdics, protó, neutró, nucli atòmic, àtom, molècula, ió, anió, catió, càtode, nivell o capa, ànode, isòtop, nombre atòmic, nombre màssic, massa atòmica, pes atòmic, massa molecular, pes molecular, pes atòmic,, massa isotòpica, model atòmic, taula periòdica, període (de la taula periòdica), grup (de la taula periòdica), metall, metall alcalí, metall alcalinoterri,, metall de transició, metal·loide, halògens, gas noble, halògens, enllaç iònic, enllaç metàl·lic, enllaç covalent, espectre d’emissió, espectre d’absorció, teoria quàntica, ona, corpuscle, dualitat ona-corpuscle, incertesa, principi d’incertesa, principi d’exclusió de Pauli, Regla d’Aufbau, Regla de Hund, configuració electrònica, paramagnetisme, diamagnetisme, òrbita, orbital, nombre quàntic, nombre quàntic principal, nombre quàntic orbital o de moment angular, nombre quàntic magnètic, nombre quàntic d’espín, equació d’ona, equació d’ona d’Schrödinger, càrrega nuclear, capa o nivell de valència, radi atòmic, radi iònic, energia de ionització, afinitat electrònica, electronegativitat, caràcter metàl·lic.

Enllaç químic

Enllaç químic, energia de repulsió, energia d’atracció, energia d’enllaç, distància d’enllaç, enllaç iònic, valència iònica, índex de coordinació, energia reticular, enllaç covalent, enllaç covalent coordinat, covalència, model de Lewis, RPENV, electró enllaçant, electró lliure, geometria molecular, parell lliure, parell enllaçant, covalència, enllaç covalent, teoria de l’enllaç de valència, energia o entalpia d’enllaç, longitud d’enllaç, polaritat de l’enllaç, dipol, enllaç apolar, moment dipolar, hibridació d’orbitals atòmics, hibridació sp, hibridació sp², hibridació sp³, enllaç metàl·lic, model de bandes, banda de valència, banda conductora, força intermolecular, força de Van der Waals, Força dipol-dipol, força dipol-dipol induït, força de dispersió, enllaç d’hidrogen.

La matèria

Estat d’agregació, teoria cinètico-molecular, equació química, equació química ajustada, coeficient estequiomètric, equació iònica, estequiometria, gas ideal, concentració, solut, dissolvent, dilució, dissolució, reactiu limitant, reactiu en excés, rendiment de la reacció, fórmula empírica, fórmula molecular, velocitat de difusió, llei dels gasos ideals, llei de Dalton, canvi d’estat.

Dissolucions

Percentatge en massa, percentatge en volum, molaritat, molalitat, fracció molar, ppm, normalitat, propietat col·ligativa, pressió de vapor, pressió osmòtica, ascens ebullioscòpic, descens crioscòpic, puresa dels reactius, rendiment de la reacció.

Termodinàmica

Termodinàmica, energia, energia interna, treball, temperatura, calor, calor de fusió, entalpia, entalpia d’enllaç, entropia, energia lliure, reacció endotèrmica, reacció exotèrmica, termoquímica, funció d’estat, sistema termodinàmic, variable termodinàmica, variable extensiva, variable intensiva, procés termodinàmic, equilibri termodinàmic, equilibri tèrmic, equilibri dinàmic, expansió, compressió, Qv, Qp, entalpia estàndard de reacció, entalpia estàndard de formació, equació termoquímica, entalpia estàndard de combustió, entropia, sistema reversible, sistema irreversible, energia lliure estàndard de formació, energia lliure estàndard de reacció, reacció espontània, energia de Gibbs.

Cinètica química

Cinètica química, velocitat de reacció, equació de velocitat, mecanisme de reacció, reacció intermèdia, velocitat mitjana, velocitat instantània, col·lisió, complex activat, energia d’activació, llei de velocitat, ordre parcial de reacció, ordre total de reacció, equació d’Arrhenius, reactiu, producte, catalitzador, catàlisi homogènia, catàlisi heterogènia, molecularitat, reacció elemental, etapa determinant.

Equilibri químic

Equilibri químic, equilibri homogeni, equilibri heterogeni, reacció reversible, reacció directa, reacció inversa, constant d’equilibri (Ke), llei d’acció de masses, equilibri homogeni, equilibri heterogeni, quocient de reacció, constant d’equilibri de pressions (Kp), constant d’equilibri de concentracions (Kc), àcid d’Arrehnius, base d’Arrhenius, ácid de Brönsted-Lowry, base de Brönsted-Lowry, àcid conjugat, base conjugada, principi de Le Chatelier.

Àcid-Base (transferència de protons)​

Dissociació iònica, electròlit, reacció de neutralització, àcid/ base fort/a, àcid/ base feble, constant d’acidesa (Ka), constant de basicitat (Kb), grau d’ionització (α), àcid polipròtic, autoionització de l’aigua, constant o producte iònic de l’aigua, autoprotòlisi, dissolució àcida, dissolució bàsica, pH, pOH, dissolució amortidora, hidròlisi, indicador, valoració, corba de valoració.

Redox (transferència d’electrons)

Nombre d’oxidació, reacció redox, semireacció d’oxidació, semireacció de reducció, agent oxidant, agent reductor, oxidació, reducció, parell redox, parell conjugat redox, valoració redox, elèctrode, pila voltaica o electroquímica, ànode, càtode, pont salí, elèctrode estàndard, potencial estàndard de reducció o força electromotriu, sèrie de potencials estàndard de reducció, poder oxidant, poder reductor, electròlisi, llei de Faraday.

Reaccions de precipitació

Solvatació, entalpia de solvatació, solubilitat, dissolució saturada, entalpia d’hidratació, entalpia de dissolució, compost soluble, compost insoluble, producte de solubilitat (Ks), producte iònic (Q), solubilitat molar, precipitat, precipitació fraccionada, efecte de l’ió comú, dissabte de precipitats, ió complex.

Química Orgànica

Química orgànica, fórmula empírica, fórmula molecular, grup funcional, sèrie homòloga, formulació, nomenclatura, hidrocarbur, alcà, alquè, alquí, hidrocarbur saturat, hidrocarbur insaturat, carboni, primari, carboni secundari, carboni terciari, carboni quaternari, isomeria geomètrica, isomeria de cadena, isomeria de posició, isomeria de funció, isomeria espacial o estereoisomeria, isomeria òptica, reacció d’hidrogenació, reacció d’addició, reacció d’oxidació, reacció de polimerització, reacció d’eliminació, hidrocarbur aromàtic, alcohol, fenol, èter, aldehid, cetona, àcid carboxílic, èster, amina, amida, nitril, monòmer, polímer, polímer d’addició, polímer de condensació, homopolímer, copolímer.

Química quàntica

Química quàntica, Cos negre, quàntum, ElectroVolt, Model atòmic, Efecte fotoelèctric, Espectre atòmic, Principi d’indeterminació de Heisenberg, Dualitat ona-partícula, Funció d’ona, Orbital atòmic, Moment angular intrínsec o espín.

  • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

    Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Quant a l'autor

ceedukat administrator