Llista de paraules clau de física

Llista de paraules clau de física

Càlcul

Trigonometria Càlcul vectorial Càlcul diferencial Càlcul integral Escalar Vector lliure Vector fix Vectors equipolents Components d’un vector Producte escalar Producte vectorial Sistema generador Base Base canònica Base ortonormal Derivada en un punt Funció derivada Integral definida Integral indefinida Constant d’integració

Cinemàtica

Magnitud Sistema de referència Mecànica Cinemàtica Moviment rectilini Moviment circular Moviment rectilini uniforme Moviment rectilini uniforme accelerat Moviment circular uniforme Moviment circular uniforme accelerat

Dinàmica

Dinàmica Matèria Massa Inèrcia Acció Reacció Força Força de contacte Força a distància Força resultant Força normal Força centrípeta Força centrífuga Pseudo-força Acceleració normal Acceleració tangencial

Treball i Energia

Treball Energia Potència Treball motor Treball resistent Energia cinètica Energia potencial Energia mecànica

Dinàmica rotacional

Sistema de partícules Centre de masses Centre de gravetat Centre geomètric o de simetria Sòlid rígid Moment lineal o quantitat de moviment Impuls Xoc elàstic Xoc inelàstic Moment d’inèrcia Moment cinètic (o angular, en anglès)

Ones

Força recuperadora Període Freqüència Longitud d’ona Amplitud Pulsació o velocitat angular Elongació Centre d’oscil·lació Energia potencial elàstica Pèndol simple Moviment oscil·latori amortit Força d’amortiment Ressonància Pertorbació Ona longitudinal Ona transversal Tren d’ones Velocitat de propagació Funció d’ona Nombre d’ona Front d’ona Concordança de fase Oposició de fase Intensitat d’ona Atenuació d’una ona Absorció d’una ona Medi material elàstic Compressió Enrariment To greu To alt Ultrasò Superposició d’ones Interferència d’ones Interferència constructiva Interferència destructiva Difracció Reflexió Refracció Batement o pulsació Ona estacionària Ventre Node Efecte Doppler

Camps vectorials

Camp Camp de força Línies de camp Camp conservatiu Camp gravitatori Camp elèctric Camp magnètic Potencial gravitatori Potencial elèctric Superfícies equipotencials

Magnetisme

Magnetisme Pol magnètic inducció magnètica Línia d’inducció Circulació del camp magnètic Permeabilitat magnètica Força magnètica Ferromagnètica Diamagnètic Paramagnètic Inducció Flux magnètic Corrent induït Força electromotriu induïda Autoinducció Força contraelectromotriu Coeficient d’autoinducció o inductància Coeficient d’inducció mútua o Inducció mútua

Física quàntica

Física quàntica Cos negre quàntum ElectronVolt Model atòmic Efecte fotoelèctric Espectre atòmic Principi d’indeterminació de Heisenberg Dualitat ona-partícula Funció d’ona Orbital atòmic Moment angular intrínsec o espín.

  • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

    Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Quant a l'autor

ceedukat administrator