Arxiu d'etiquetes polinomis

Grau d’un polinomi

Grau d’un polinomi: és l’exponent més gran de la variable del polinomi. En el polinomi anterior, \[x^2−6x+5=(x−1)∗(x−5)\], el grau és \[2\].

Exercicis resolts

Quin és el grau d’aquest polinomis?

\[
a) \enspace 6x+5x^2-7x^5+9 \quad Solució:5 \\
b) \enspace (x+6)^2*(x+7) \hspace{18pt} Solució:3 \\
c) \enspace {x^2+4x} \hspace{59pt} Solució: 2
\]

En l’exercici b), el grau de \[(x+6)^2\] és \[2\] i quan es multiplica per \[(x+7)\] el grau és \[3\].

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Polinomi irreductible

Un polinomi és irreductible quan no és pot descompondre en factors.

\[x^2−6x+5=(x−1)∗(x−5)\]. \[x−1\] i \[x−5\] són els factors d’aquest polinomi

però, \[x^2-4x-4\] o  \[x^2-1\] no es poden descompondre en factors. Són polinomis irreductibles.

(Vegeu factorització de polinomis per a saber-ne més.)

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Polinomis semblants

Els polinomis semblants tenen la mateixa part literal i alguns dels coeficients diferents.

\[P(x)=9x^4−5x^3+6x^2+7x−9\] i  \[Q(x)=8x^4−5x^3+6x^2+7x−9\] són dos polinomis semblants.

(Vegeu també l’entrada monomis semblants.)

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Polinomis iguals

Polinomis iguals: són els que tenen tots els seus termes iguals. \[P(x)= 8x^4−5x^3+6x^2+7x−9\] i \[Q(x)=8x^4−5x^3+6x^2+7x−9\] són dos polinomis iguals.

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Mínim comú múltiple de polinomis

És el múltiple més petit que tenen en comú dos polinomis.

És calcula multiplicant tots els factors irreductibles (dels polinomis) comuns i no comuns elevats a l’exponent més gran. Si \[P(x)=(x3+x2−x−1)\]  i \[Q(x)=(x+1)\]:

\[
(x3+x2−x−1)=(x+1)^2∗(x−1)
\\
(x+1)=(x+1)\\\]

y el \[mcm\] serà \[(x+1)^2*(x-1)\].

El procediment per a calcular el mcm d’expressions algebraiques és similar al de fer-ho amb nombres.

Exemple:

\[\\[0.5cm]
\hspace{14pt}(x^2-9) \hspace{20pt}=(x+3)(x-3)
\\
\hspace{16pt} (x^2+6x+9)=(x+3)^2
\\[0.5cm]
\hspace{16pt} mcm(x^2-9, \hspace{12pt} x^2+6x+9)=(x+3)^2*(x-3)
\\[1cm]
b) \hspace{7pt} (x^3-7x^2+2x), \hspace{12pt} (x^4-3x^3-4x^2):
\\[0.5cm]
\hspace{12pt}(x^3-7x^2+2x)=x*(x-4)(x-3)
\\
\hspace{14pt}(x^4-3x^3-4x^2)=x^2*(x-4)(x+1)
\\[0.5cm]
\hspace{15pt} mcm(x^3-7x^2+2x, \hspace{12pt} x^4-3x^3-4x^2)=x^2*(x-4)(x+1)(x-3)
\\[1cm]
c) \hspace{7pt} (x^3+3x^2-4), \hspace{12pt} (x^4-3x^3-3x^2+11x-6), \hspace{12pt} (x^3-2x^2-5x+6):
\\[0.5cm]
\hspace{12pt}(x^3+3x^2-4)=(x-1)*(x+2)^2
\\
\hspace{14pt}(x^4-3x^3-3x^2+11x-6)=(x-3)*(x-1)^2*(x+2)
\\
\hspace{14pt}(x^3-2x^2-5x+6)=(x-3)*(x-1)*(x+2)
\\[0.5cm]
\hspace{15pt} mcm(x^3+3x^2-4,x^4-3x^3-3x^2+11x-6,x^3-2x^2-5x+6)=
\\
\hspace{12pt} (x-1)^2*(x+2)^2*(x-3)\][/latex]

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Què és un polinomi?

Què és un polinomi?. Un polinomi és una expressió algebraica del tipus \[a_1.x^n+a_2.x^{(n-1)}+a_3.x^{(n-2)}+ … + a_n.x^0 \]. Per exemple, \[7x^4+6x^3-2x^2+x-3\].

Un polinomi complet és un polinomi que té tots els termes.

El polinomi anterior és un polinomi complet, però \[7x^4+6-2x^2+x\] és un polinomi incomplet.

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Part literal d’un monomi

És la part variable que és multiplicada pel coeficient del monomi. En el monomi \[6∗x^2y^4\], la part literal és \[x^2y^4\].

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Regla de Ruffini

La regla de Ruffini o divisió sintètica és una forma ràpida de fer una divisió entre un polinomi \[P(x)\]i un binomi lineal -de la forma \[x−a\].

Per fer una divisió per Ruffini, agafarem només els coeficients del polinomi i els dividirem pel terme independent del binomi canviat de signe, recordant de fer zeros els termes nuls del polinomi.

Si volem fer la divisió per Ruffini \[x^3-8x+4 \div x-2\]:

POLINOMIS, REGLA DE RUFFINI

El polinomi resultant de la divisió \[q(x)\] sempre serà un grau més petit que el del polinomi dividend \[D(x)\]. En l’exemple anterior, \[q(x)=1x^2+2x-4\] i el residu és \[−4\].

La regla de Ruffini també ens permet factoritzar un polinomi i trobar-ne les arrels. Per fer-ho, haurem de trobar un nombre enter que faci que el residu de la divisió sigui zero. Aquest nombre enter, ha de ser un divisor del darrer terme del polinomi.

(Vegeu el Teorema del Residu per a saber-ne més.)

Per exemple, en el polinomi \[D(x)=x2+5x+6\], els possibles divisors enters seran els divisors del sis, \[±1,2,3,6\].

Exemple:

\[
a)\enspace 2x^4-3x^3+2x^2-5x+3: x+1
\\
\hspace{15pt} 2x^3-5x^2+7x-12, \enspace residu:  \enspace 15.
\\[1cm]
b)\hspace{7pt} 2x^5-x^3+2x-1: x-3
\\
\hspace{15pt}2x^4+6x^3+17x^2+51x+155, \enspace residu:\enspace 464
\\[1cm]
c)\hspace{7pt} 5x^5-5x^3+5x-5:x+3
\\
\hspace{15pt}5x^4-15x^3+40x^2-120x+365, \enspace residu: \enspace -1100
\]
 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Valor numèric d’un polinomi

És el resultat obtingut en substituir la indeterminada d’un polinomi per un valor. En substituir la indeterminada \[x\] de \[P(x)=x^2−6x+5 \] per \[4 \], el valor numèric del polinomi és \[−3: P(x=4)=4^2−6∗4+5=−3. \]

Exemple:

\[
a) \hspace{12pt} P(x)=8x^2-2x+9;
\\
\hspace{20pt} P(x=4)=8*(4)^2-2*(4)+9= 129
\\[1cm]
b) \hspace{11pt} P(x)=-6x^3+6x^2-x-1;
\\
\hspace{19pt} P(x=3)=-6*(3)^3+6*(3)^2-3-1= -112
\\[1cm]
c) \hspace{10pt} P(x)= -2*x^4+3*x^3+2x^2-3x+7;
\\
\hspace{16pt} P(x=-6)=-2*(-6)^4+3*(-6)^3+2*(-6)^2-3*(-6)+7= -3 143
\]
 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Teorema del residu

El teorema del residu diu que el valor numèric d’un polinomi és igual al residu de la divisió entre un polinomi i un binomi de la forma \[x−a\]. És a dir que, si el valor numèric del polinomi és zero, el valor de la indeterminada serà una arrel del polinomi:

Si \[P(x)=x^2−6x+5\] i \[x=4\], el residu de la divisió \[x^2−6x+5:x−4\] és \[−3\]. \[P(x=4)=4^2−6∗4+5=−3\].

Exemple:

\[
a) \enspace P(x)=x^2-9x+8,
\\
\hspace{12pt}P(x=3)=-10,\enspace P(x=-1)=18.
\\[1cm]
b) \enspace P(x)=-3x^4+8x^3-2x^2+x+1,
\\
\hspace{12pt} P(x=-2)=-121, \enspace P(x=-4)=-1 315.
\\[1cm]
c) \enspace P(x)= -6x^3+4x-9,
\\
\hspace{12pt} P(x=-7)=2021,  P(x=2)=-49.\]

(Vegeu l’entrada Valor numèric d’un polinomi per a saber-ne més.)

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.