Arxiu d'etiquetes paraules clau

Llista de paraules clau de biologia

Aquesta és una llista de paraules bàsiques de biologia. Cerca cada paraula en un diccionari, compren-les bé i, en acabat, hauràs après molta biologia.

Biomolècules

Biomolècula, biomolècula orgànica, biomolècula inorgànica, monòmer, polímer, polimerització o condensació, hidròlisi, dímer, glúcid o hidrat de carboni, monosacàrid, disacàrid, polisacàrid, glucosa, ribosa, fructosa, sacarosa, sucre, lactosa, midó, glucògen, lípid, trialcilglicèrid, triglicèrid, greixos, fosfolípid, esteroide, terpè, proteïna, aminoàcid, enzims, desnaturalització, estructura primària, estructura secundària, estructura terciària, estructura quaternària, àcid nucleic, nucleòtid, desoxirribosa, base nitrogenada, base nitrogenada púrica, base nitrogenada pirimidínica, àcid fosfóric, codó, anticodó, codi genétic, ribosoma, ADN, ARN, transcipció, traducció, sal mineral.

La cèl·lula

Cèl·lula, morfologia, fisiologia, nucli, citoplasma, membrana plasmàtica, animal, vegetal, fong, procariota, eucariota, paret cel·lular, orgànul, retícul endoplasmàtic, aparell de Golgi, lisosoma, vacúol, mitocondri, cloroplast, fotosíntesi, ribosoma, teixit, cromosoma, cromàtida, centròmer, haploide, diploide, poliploide.

Funcions cel·lulars

Funció, nutrient, aliment, metabolisme, catabolisme, anabolisme, respiració cel·lular, respiració aeròbica, respiració anaeròbica, fermentació, fermentació alcohólica, fermentació làctica, nutrició, energia, nutrició autòtrofa, nutrició heteròtrofa, excreció, reproducció cel·lular, cél·lula mare, cèl·lula filla, mitosi, meiosi, citocènesi.

Teixits animals

Teixit, histologia, teixit epitelial o epiteli, teixit conjuntiu, teixit adipós, teixit cartilaginós, teixit muscular, teixit nerviós, glàndula, glàndula exocrina, glàndula endocrina, glàndula mixta, pàncrees, hormona, colàgen, elastina, glicoproteïna, dermis, adipòcit, osteoblast, osteòcit, medul·la òsia roja, medul·la òsia groga, fibra muscular, fibra muscular estriada, fibra muscular llisa, neurona.

Nutrició

Nutrició, pluricel·lular, digestió, digestió intacel·lular, digestió extracel·lular, digestió mixta, aparell, sistema, aparell respiratori, aparell digestiu, digestió química, digestió mecànica, absorció, egestió, aurícula, ventrícul, circulació oberta circulació tancada, circulació completa, circulació incompleta, cor, endocardi, miocardi, pericardi, vàlvula, vàlvula mitral, vàlvula tricúspide, vàlvula semilunar, artèria aorta, artèria pulmonar, vena cava, vena pulmonar, circulació major, circulació menor, sistema linfàtic, linfa, vas linfàtic, teixit linfàtic, gangli linfàtic, amígdales, tim, melsa, capilar linfàtic, gran vena linfàtica, gran conducte toràcic, edema, plasma sanguini, cèl·lules sanguínies, glòbuls vermells eritròcits o hematies, glòbuls blancs o leucòcits, plaquetes o trombòcits, hemoglobina, fagòcit, neutròfil, basòfil, eosinòfil, monòcit, fibrinògen, faringe, laringe, tràquea, bronquis, pleura, alvèols, inspiració, espiració, aparell excretor, pulmons, fetge, glándula sudorípara, ronyó, nefrona, urèter, bufeta, uretra.

Relació (en animals pluricel·lulars)

Relació, sistema nerviós, estímul, òrgan efector, gangli, encèfal, neurona, dendrita, axó, neurita, neurona sensitiva, neurona motora, neurona d’associació, neurotransmissor, sinapsi, medul·la espinal, cervell, cerebel, bulb raquidi, sistema nerviós perifèric, sistema nerviós somàtic, innervació simpàtica, innervació parasimpàtica, papil·la gustativa, quimioreceptor, escleròtica, coroides, retina, bastons, nervi òptic, còrnia, cristal·lí, cambra anterior, cambra posterior, oïda extern, oïda mig, oïda intern, sistema endocrí, hormona, hipotàlem, hipòfisi, tiroides, pàncrees, glàndules suprarenals, gònades, progesterona, feromones.

Classificació dels éssers vius (taxonomia)

Taxonomia, espècie, gènere, família, ordre, classe, filum, regne, regne moneres, regne protoctists, regne fongs, regne plantes, regne animals

Desenvolupament embrionari i postembrionari (animals)

Embrió, ontogènesi, segmentació, gastrulació, organogènesi, mòrula, blastòmer, blàstula, ectoderm, endoderm, blastopor, mesoderm.

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Llista de paraules clau de tecnologia

Aquesta és una llista de paraules bàsiques de tecnologia. Cerca cada paraula en un diccionari, compren-les bé i, en acabat, hauràs après molta tecnologia.

Sistemes mecànics

Dinàmica, màquina, energia, treball, potència, energia mecànica, força conservativa, energia potencial, energia cinètica, moviment rectilini, moviment circular, translació, rotació, moment d’inèrcia, moment, velocitat angular, parell motor, parell de forces, parell resistent, termodinàmica, temperatura, escala de temperatura Kelvin, zero absolut, canvi de fase, calor latent, gas ideal, nombre d’Avogrado, equació d’estat, procés isobàric, procés isocor, procés isotèrmic, procés adiabàtic, coeficient adiabàtic.

Màquines tèrmiques

Màquina tèrmica, primer principi de la termodinàmica, segon principi de la termodinàmica, tercer principi de la termodinàmica, generador, bomba, turbina, bomba de calor, eficiència tèrmica, rendiment, màquina o cicle de Carnot, procés reversible, procés irreversible, entalpia, entropia, cicle Klaus-Rankine, turbina d’acció, turbina de reacció, cicle Otto, bomba d’injecció, turboalimentació, turboreactor, turbina de gas, màquina frigorífica, compressor.

Oleohidràulica

Oleohidràulica, hidràulica, pneumàtica, cilindre, líquid hidràulic, hidrostàtica, principi de Pascal, cabal màssic, cabal volumètric, hidrodinàmica, element de potència, element de regulació o de control, element de treball, condicionador, accessori grup oleohidràulic, bomba hidràulica, rendiment volumètric o total, axial, radial, vàlvula, vàlvula distribuïdora o direccional, vàlvula unidireccional, vàlvula antiretorn, vàlvula reguladora de cabal, vàlvula reguladora de pressió, vàlvula limitadora de pressió, servovàlvula, vàlvula proporcional, cilindre d’efecte simple, cilindre de doble efecte.

Electrotècnia

Electrotècnia, electricitat, magnetisme, corrent elèctric, corrent continu, corrent altern, imant, electromagnetisme, camp elèctric, camp magnètic, línia de força, pol, flux, flux del camp magnètic, inducció, espectre magnètic, inducció magnètica, solenoide o bobina, permeabilitat magnètica, paramagnètic, ferromagnètic, diamagnètic, intensitat o excitació de camp magnètic (H), circuit magnètic, entreferro, força electromotriu (FMM), inducció electromagnètica, FEM induïda, autoinducció, induït, inductor, regla de la mà dreta, llei de Faraday, llei de Lenz, FEM alterna, sinusoïdal, coeficient d’autoinducció (L), període, freqüència, valor instantani, valor màxim, valor eficaç, valor mitjà, angle de fase, desfasament, element passiu d’un circuit, element actiu d’un actiu, resistència, inductància, capacitància, impedància, llei de Ohm, reactància capacitiva, reactància inductiva, potència activa, potència reactiva, factor de potència, potència aparent, triangle de potències, circuit sèrie, circuit paral·lel, tensió, intensitat, corrent altern trifàsic, connexió estrella, connexió triangle, fase, arrencada estrella-triangle.

Màquines elèctriques

Màquina, generador, motor, transformador, màquina rotativa, màquina estàtica, pèrdua magnètica o pèrdua del ferro, pèrdua elèctrica o pèrdua del coure, pèrdua mecànica, potència absorbida o consumida, potència perduda, potència útil, potència nominal, règim nominal, plena càrrega, sobrecàrrega, lamel·la, col·lector de lamel·les, dinamo, entreferro, pol inductor o principal, bobinatge inductor, culata, rotor, estator, nucli de l’induït, bobinatge de l’induït, col·lector, escombretes, coixinets, eix, màquina d’excitació independent, màquina excitada, excitació sèrie, excitació derivació, excitació composta, corba característica, alternador, màquina de CA síncrona, monofàsic, trifàsic, motor elèctric, motor de corrent continu, força contraelectromotriu del motor, parell motor, intensitat del motor, intensitat d’arrencada, parell d’engegada, velocitat de gir, potència interna del motor, potència absorbia, potència útil, parell intern, parell útil, rendiment del motor, motor sèrie, motor shunt, motor compound, motor síncron, motor asíncron, rotor de gàbia, rotor bobinat, velocitat de sincronisme, velocitat de lliscament, motor universal, motor pas a pas, transformador, circuit magnètic, enrotllament.

Electroneumàtica

Electropneumàtica, quadre elèctric, dispositiu de comandament, seccionador, interruptor de càrrega, polsador, commutador, interruptor, dispositiu de protecció, curtcircuit, sobretensió, sobreintensitat, contacte elèctric, càrrega estàtica, fusible, relé tèrmic, relé tèrmic diferencial, interruptor automàtic o disjuntor, magnetotèrmic, ICP, IGA, PIA, monofàsic, bifàsic, trifàsic, lleis de Kirchoff, neutre, valor nominal, dispositiu de protecció de sobretensions (DPS), circuit de maniobra, circuit de potència, circuit de comandament o control, contactor, electroimant, contacte principal, contacte auxiliar, contacte NO, contacte NT, relé de comandament, relé electromagnètic, relé d’estat sòlid, temporitzador, dispositiu auxiliar de control, selector, detector mecànic, dispositiu de senyalització, dispositiu òptic, dispositiu acústic, simbologia, signe d’identificació, born de connexió, inversor de gir, connexió estrella, connexió triangle, arrancada estrella-triangle, electrovàlvula, rectificador, díode, corrent directe (en un díode), tensió inversa (en un díode), potència màxima (en un díode), rectificador de mitja ona, rectificador d’ona completa, rectificador de pont Graetz, transistor, polarització d’un transistor, polarització d’emissor comú, polarització per divisors de tensió, cèl·lula fotoelèctrica, LDR, tiristor, diac, triac.

Sistemes digitals

Dígit, electrònica digital, àlgebra de Boole, porta lògica, codificador, multiplexor, electrònica analògica, valors discrets, valors continus, sistema de numeració, sistema decimal, sistema binari, sistema octal, sistema hexadecimal, operació aritmètica, codi BCD, funció AND, funció OR, funció EXOR, funció NOT, funció NOR, funció NAND, funció NEXOR, normes IEC, normes DIN, normes ASA, normes UNE, taula de veritat, minterm, maxterm, mapa de Karnaugh, mètode de Quine-McCluskey, circuit digital seqüencial, circuit digital combinacional, codificació, descodificador, multiplexor, desmultiplexor, comparador, sumador binari, carry (en un sumador binari), restador binari, borrow (en un restador binari), unitat aritmètic-lògica (ULA), biestable, biestable asíncron, clock (CLK), flanc ascendent (en un CLK), flanc descendent (en un CLK), comptador, registre de desplaçament.

Sistemes automàtics

Sistema de control, tecnologia de control, tecnologia cablejada, tecnologia programable, sistema de llaç obert, sistema de llaç tancat, realimentació (retroalimentació o feedback), funció de transferència (transmitància), dispositiu d’entrada d’ordres, dispositiu d’entrada d’informació, unitat de control, dispositiu de sortida d’informació, actuador, preactuador, controlador, controlador proporcional (controlador P), banda proporcional, controlador integral (controlador I), controlador derivatiu (controlador D), controlador proporcional-integral-derivatiu (controlador PID), controlador tot o res, histèresi o banda morta, transductor, transductor actiu, transductor passiu, autòmat programable o PLC, unitat de control (CPU), microprocessador, memòria, memòria RAM, memòria ROM, memòria EPROM, memòria EEPROM, memòria EAPROM, diagrama de contactes, diagram lògic, diagrama de flux, GRAFCET.

Metrologia i normalització

Metrologia, normalització, metrotècnia, normes ISO, magnitud, unitat, Sistema Internacional d’Unitat (SI), error absolut, error relatiu, exactitud, precisió, apreciació, instrument de mesura, mesura directa, mesura indirecta, embragatge, galga, calibrador, gonio, metre, certificació, AENOR, normes ISO de qualitat, CEN, IEEE, tolerància, ajustatge, cota, cota nominal, serratge, qualitat de la tolerància, posició de la tolerància.

Indústria metal·lúrgica

Metal·lúrgia, sistema de fabricació, conformació, motlle, deformació plàstica, ferritja, fosa, laminació, encunyació, plegatge, embotició, cisallament, trepat, torn, fresadora universal, rectificadora, màquina d’electroerosió, foneria, centrifugació, model, acritud, cristal·lització, laminatge, samarra, llúpia, trefilatge, mal·leabilitat, forja, martinet, estampació, matriu, rebava, premsa, estampació, embotició, eina de tall, broca, escairament, cilindratge, roscatge, segat, foradament, desbast, bastidor, mènsula, ranurar, planejar, aixamfranar, mola, aglomerant, bancada, ànode, càtode, dielèctric, cota, soldadura, soldadura autògena, soldadura oxiacetilènica, metà, reducció, oxidació, soldadura forta, soldadura per arc, curtcircuit, escòria, soldadura TIG, soldadura MIG, soldadura per resistència elèctrica, soldadura per punts, soldadura per costura, soldadura per guspira, soldadura per alta freqüència.

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Llista de paraules clau de física

Càlcul

Trigonometria Càlcul vectorial Càlcul diferencial Càlcul integral Escalar Vector lliure Vector fix Vectors equipolents Components d’un vector Producte escalar Producte vectorial Sistema generador Base Base canònica Base ortonormal Derivada en un punt Funció derivada Integral definida Integral indefinida Constant d’integració

Cinemàtica

Magnitud Sistema de referència Mecànica Cinemàtica Moviment rectilini Moviment circular Moviment rectilini uniforme Moviment rectilini uniforme accelerat Moviment circular uniforme Moviment circular uniforme accelerat

Dinàmica

Dinàmica Matèria Massa Inèrcia Acció Reacció Força Força de contacte Força a distància Força resultant Força normal Força centrípeta Força centrífuga Pseudo-força Acceleració normal Acceleració tangencial

Treball i Energia

Treball Energia Potència Treball motor Treball resistent Energia cinètica Energia potencial Energia mecànica

Dinàmica rotacional

Sistema de partícules Centre de masses Centre de gravetat Centre geomètric o de simetria Sòlid rígid Moment lineal o quantitat de moviment Impuls Xoc elàstic Xoc inelàstic Moment d’inèrcia Moment cinètic (o angular, en anglès)

Ones

Força recuperadora Període Freqüència Longitud d’ona Amplitud Pulsació o velocitat angular Elongació Centre d’oscil·lació Energia potencial elàstica Pèndol simple Moviment oscil·latori amortit Força d’amortiment Ressonància Pertorbació Ona longitudinal Ona transversal Tren d’ones Velocitat de propagació Funció d’ona Nombre d’ona Front d’ona Concordança de fase Oposició de fase Intensitat d’ona Atenuació d’una ona Absorció d’una ona Medi material elàstic Compressió Enrariment To greu To alt Ultrasò Superposició d’ones Interferència d’ones Interferència constructiva Interferència destructiva Difracció Reflexió Refracció Batement o pulsació Ona estacionària Ventre Node Efecte Doppler

Camps vectorials

Camp Camp de força Línies de camp Camp conservatiu Camp gravitatori Camp elèctric Camp magnètic Potencial gravitatori Potencial elèctric Superfícies equipotencials

Magnetisme

Magnetisme Pol magnètic inducció magnètica Línia d’inducció Circulació del camp magnètic Permeabilitat magnètica Força magnètica Ferromagnètica Diamagnètic Paramagnètic Inducció Flux magnètic Corrent induït Força electromotriu induïda Autoinducció Força contraelectromotriu Coeficient d’autoinducció o inductància Coeficient d’inducció mútua o Inducció mútua

Física quàntica

Física quàntica Cos negre quàntum ElectronVolt Model atòmic Efecte fotoelèctric Espectre atòmic Principi d’indeterminació de Heisenberg Dualitat ona-partícula Funció d’ona Orbital atòmic Moment angular intrínsec o espín.

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Llista de paraules clau de química

Aquesta és una llista de paraules bàsiques de química. Cerca cada paraula en un diccionari, compren-les bé i, en acabat, hauràs après molta química.

Estructura atòmica

Electró, raigs catòdics, protó, neutró, nucli atòmic, àtom, molècula, ió, anió, catió, càtode, nivell o capa, ànode, isòtop, nombre atòmic, nombre màssic, massa atòmica, pes atòmic, massa molecular, pes molecular, pes atòmic,, massa isotòpica, model atòmic, taula periòdica, període (de la taula periòdica), grup (de la taula periòdica), metall, metall alcalí, metall alcalinoterri,, metall de transició, metal·loide, halògens, gas noble, halògens, enllaç iònic, enllaç metàl·lic, enllaç covalent, espectre d’emissió, espectre d’absorció, teoria quàntica, ona, corpuscle, dualitat ona-corpuscle, incertesa, principi d’incertesa, principi d’exclusió de Pauli, Regla d’Aufbau, Regla de Hund, configuració electrònica, paramagnetisme, diamagnetisme, òrbita, orbital, nombre quàntic, nombre quàntic principal, nombre quàntic orbital o de moment angular, nombre quàntic magnètic, nombre quàntic d’espín, equació d’ona, equació d’ona d’Schrödinger, càrrega nuclear, capa o nivell de valència, radi atòmic, radi iònic, energia de ionització, afinitat electrònica, electronegativitat, caràcter metàl·lic.

Enllaç químic

Enllaç químic, energia de repulsió, energia d’atracció, energia d’enllaç, distància d’enllaç, enllaç iònic, valència iònica, índex de coordinació, energia reticular, enllaç covalent, enllaç covalent coordinat, covalència, model de Lewis, RPENV, electró enllaçant, electró lliure, geometria molecular, parell lliure, parell enllaçant, covalència, enllaç covalent, teoria de l’enllaç de valència, energia o entalpia d’enllaç, longitud d’enllaç, polaritat de l’enllaç, dipol, enllaç apolar, moment dipolar, hibridació d’orbitals atòmics, hibridació sp, hibridació sp², hibridació sp³, enllaç metàl·lic, model de bandes, banda de valència, banda conductora, força intermolecular, força de Van der Waals, Força dipol-dipol, força dipol-dipol induït, força de dispersió, enllaç d’hidrogen.

La matèria

Estat d’agregació, teoria cinètico-molecular, equació química, equació química ajustada, coeficient estequiomètric, equació iònica, estequiometria, gas ideal, concentració, solut, dissolvent, dilució, dissolució, reactiu limitant, reactiu en excés, rendiment de la reacció, fórmula empírica, fórmula molecular, velocitat de difusió, llei dels gasos ideals, llei de Dalton, canvi d’estat.

Dissolucions

Percentatge en massa, percentatge en volum, molaritat, molalitat, fracció molar, ppm, normalitat, propietat col·ligativa, pressió de vapor, pressió osmòtica, ascens ebullioscòpic, descens crioscòpic, puresa dels reactius, rendiment de la reacció.

Termodinàmica

Termodinàmica, energia, energia interna, treball, temperatura, calor, calor de fusió, entalpia, entalpia d’enllaç, entropia, energia lliure, reacció endotèrmica, reacció exotèrmica, termoquímica, funció d’estat, sistema termodinàmic, variable termodinàmica, variable extensiva, variable intensiva, procés termodinàmic, equilibri termodinàmic, equilibri tèrmic, equilibri dinàmic, expansió, compressió, Qv, Qp, entalpia estàndard de reacció, entalpia estàndard de formació, equació termoquímica, entalpia estàndard de combustió, entropia, sistema reversible, sistema irreversible, energia lliure estàndard de formació, energia lliure estàndard de reacció, reacció espontània, energia de Gibbs.

Cinètica química

Cinètica química, velocitat de reacció, equació de velocitat, mecanisme de reacció, reacció intermèdia, velocitat mitjana, velocitat instantània, col·lisió, complex activat, energia d’activació, llei de velocitat, ordre parcial de reacció, ordre total de reacció, equació d’Arrhenius, reactiu, producte, catalitzador, catàlisi homogènia, catàlisi heterogènia, molecularitat, reacció elemental, etapa determinant.

Equilibri químic

Equilibri químic, equilibri homogeni, equilibri heterogeni, reacció reversible, reacció directa, reacció inversa, constant d’equilibri (Ke), llei d’acció de masses, equilibri homogeni, equilibri heterogeni, quocient de reacció, constant d’equilibri de pressions (Kp), constant d’equilibri de concentracions (Kc), àcid d’Arrehnius, base d’Arrhenius, ácid de Brönsted-Lowry, base de Brönsted-Lowry, àcid conjugat, base conjugada, principi de Le Chatelier.

Àcid-Base (transferència de protons)​

Dissociació iònica, electròlit, reacció de neutralització, àcid/ base fort/a, àcid/ base feble, constant d’acidesa (Ka), constant de basicitat (Kb), grau d’ionització (α), àcid polipròtic, autoionització de l’aigua, constant o producte iònic de l’aigua, autoprotòlisi, dissolució àcida, dissolució bàsica, pH, pOH, dissolució amortidora, hidròlisi, indicador, valoració, corba de valoració.

Redox (transferència d’electrons)

Nombre d’oxidació, reacció redox, semireacció d’oxidació, semireacció de reducció, agent oxidant, agent reductor, oxidació, reducció, parell redox, parell conjugat redox, valoració redox, elèctrode, pila voltaica o electroquímica, ànode, càtode, pont salí, elèctrode estàndard, potencial estàndard de reducció o força electromotriu, sèrie de potencials estàndard de reducció, poder oxidant, poder reductor, electròlisi, llei de Faraday.

Reaccions de precipitació

Solvatació, entalpia de solvatació, solubilitat, dissolució saturada, entalpia d’hidratació, entalpia de dissolució, compost soluble, compost insoluble, producte de solubilitat (Ks), producte iònic (Q), solubilitat molar, precipitat, precipitació fraccionada, efecte de l’ió comú, dissabte de precipitats, ió complex.

Química Orgànica

Química orgànica, fórmula empírica, fórmula molecular, grup funcional, sèrie homòloga, formulació, nomenclatura, hidrocarbur, alcà, alquè, alquí, hidrocarbur saturat, hidrocarbur insaturat, carboni, primari, carboni secundari, carboni terciari, carboni quaternari, isomeria geomètrica, isomeria de cadena, isomeria de posició, isomeria de funció, isomeria espacial o estereoisomeria, isomeria òptica, reacció d’hidrogenació, reacció d’addició, reacció d’oxidació, reacció de polimerització, reacció d’eliminació, hidrocarbur aromàtic, alcohol, fenol, èter, aldehid, cetona, àcid carboxílic, èster, amina, amida, nitril, monòmer, polímer, polímer d’addició, polímer de condensació, homopolímer, copolímer.

Química quàntica

Química quàntica, Cos negre, quàntum, ElectroVolt, Model atòmic, Efecte fotoelèctric, Espectre atòmic, Principi d’indeterminació de Heisenberg, Dualitat ona-partícula, Funció d’ona, Orbital atòmic, Moment angular intrínsec o espín.

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.

Llista de paraules clau de matemàtiques

Aquesta és un llistat de paraules clau de matemàtiques. Cerca cada paraula en un diccionari, compren-les bé i, en acabat, hauràs après moltes matemàtiques.

Aritmètica i àlgebra

Aritmètica, àlgebra, nombre, nombre natural, nombre enter, nombre racional, nombre irracional, nombre complex, representació dels nombres reals, nombre decimal exacte, nombre decimal periòdic pur, nombre decimal periòdic mixt, interval de la recta real, interval obert, interval tancat, valor absolut, distància entre dos nombres en la recta real, entorn, aproximació per arrodoniment, truncament d’un nombre, error absolut, error relatiu, radical, potència, racionalització de denominadors, logaritme.

Trigonometria

Trigonometria, raó, proporció, bàsic, fonamental, raó trigonomètrica, raó trigonométrica bàsica o fonamental, goniometria, circumferència goniomètrica, quadrant, angle, angle complementari, angle suplementari, angles notables, angle doble, angle meitat, triangle rectangle, resolució d’un triangle, teorema del sinus, teorema del cosinus, teorema de l’altura, teorema del catet.

Nombres complexos

Nombre complex, forma binòmica d’un nombre complex, representació gràfica d’un nombre complex, part real d’un nombre complex, part imaginària d’un nombre complex, forma polar d’un nombre complex, forma trigonométrica d’un nombre complex, fórmula d’Euler d’un nombre complex.

Vectors

Escalar, vector, sistema de referència, sistema de coordenades cartesianes, eixos de coordenades, components d’un vector, vectors equipol·lents, vector lliure, vector fix, mòdul d’un vector, direcció d’un vector, sentit d’un vector, vector suma, vector diferència, espai vectorial, combinació lineal de vectors, vectors linealment dependents, vectors linealment independents, sistema generador de vectors, base d’un espai vectorial, ortogonal, normal, base ortonormal, dimensió d’un espai vectorial, producte escalar de dos vectors, producte vectorial de dos vectors, angle entre dos vectors, vectors perpendiculars o ortogonals, vector normal, vector ortonormal, coordenades cilíndriques, coordenades esfèriques, coordenades cartesianes.

Geometria analítica

Geometria analítica, punt, recta, segment, mediatriu, punt mig d’un segment, equació d’una recta, equació vectorial d’una recta, equació paramètrica d’una recta, equació continua d’una recta, equació cartesiana (general o implícita) d’una recta, equació explícita d’una recta, equació punt-pendent d’una recta, pla, equació d’un pla, equació vectorial d’una pla, equació paramètrica d’un pla, equació continua, d’un pla, equació cartesiana (general o implícita) d’un pla, equació segmentària o canònica d’un pla, vector associat (o normal) d’un pla, recta determinada per dos plans, feix de plans, posició relativa, distància entre dos punts, distància d’un punt a una recta, distància d’un punt a un pla, distància entre dues rectes, distància entre dos plans, distància entre una recta i un pla, posició relativa entre dues rectes, posició relativa entre dos plans, posició relativa entre una recta i un pla, plan paral·lels, plans secants, rectes paral·leles, rectes secants, rectes que s’encreuen, rectes coincidents, plans coincidents, rectes perpendiculars, plans perpendiculars, projecció ortogonal, projecció ortogonal d’una recta sobre un pla, projecció ortogonal d’un punt sobre una recta, angle entre dues rectes, angle entre una recta i un pla, angle entre dos plans, paral·lelogram, producte mixt de tres vectors.

Còniques

Cònica, lloc geomètric, circumferència, paràbola, el·lipse, hipèrbola, directriu, focus, vèrtex, recta tangent a una circumferència, recta normal a una circumferència, excentricitat, equació reduïda, radi vector.

Equacions i inequacions

Equació, inequació, grau d’una equació, equació de primer grau, equació de segon grau, variable dependent, variable independent, incògnita, coeficient, terme independent, equació biquadrada, equació polinòmica, equació irracional, equació exponencial, equació potencial, equació logarítmica, equació trigonomètrica, inequació racional, inequació irracional, programació lineal, regió factible, funció objectiu, vèrtex de la funció objectiu.

Sistemes d’equacions

Sistema d’equacions, sistema d’equacions lineals, sistema d’equacions no lineals, sistema d’equacions compatible determinat, sistema d’equacions incompatible, sistema d’equacions compatible indeterminat, sistemes d’equacions equivalents, matriu del sistema d’equacions, matriu ampliada del sistema d’equacions, Teorema de Rouché-Frobenius, notació matricial d’un sistema d’equacions, Mètode de Gauss, Regla de Crammer, sistema homogeni d’equacions, resolució d’un sistema d’equacions, discussió de sistemes.

Progressions i successions

Progressió, successió, terme general, raó, diferència, terme d’una successió, successió creixent, successió decreixent, successió alterna, successió constant, monotonia d’una successió, fita inferior, fita superior, progressió aritmètica, progressió geomètrica, suma dels termes d’una successió, producte dels termes d’una successió, límit d’una successió, successió convergent, successió divergent, suma de successions, producte de successions, successió il·limitada.

Matemàtiques comercials

Interès, rèdit, taxa d’interès, interès simple, interès compost, capital inicial, capital final, any comercial, descompte comercial, lletra de canvi, pagaré, valor o import nominal, deutor o lliurat, creditor o lliurador, data d’emissió o de lliurament, data de venciment, temini, valor efectiu, període de conversió o de capitalització, taxa nominal, taxa anual equivalent (TAE), anualitat, anualitat de capitalització, anualitat d’amortització.

Funcions

Funció, funció contínua, funció discontinua, funció injectiva, funció bijectiva, funció exhaustiva, funció composta, funció inversa, funció polinòmica, funció quadràtica, funció de proporcionalitat inversa, funció algebraica, funció trigonomètrica, funció exponencial, funció potencial, funció logarítmica, Teorema dels valors intermedis, Teorema de Bolzano, límit, límit per la dreta, límit per l’esquerra, límit lateral, límit a l’infinit, límit determinat, límit infinit, indeterminació, el nombre e, màxim absolut, mínim absolut, màxim relatiu, mínim relatiu, funció derivable, discontinuïtat evitable, discontinuïtat inevitable, discontinuïtat de salt, discontinuïtat asimptòtica, monotonia, funció creixent, funció decreixent, simetria, Teorema de Rolle, Teorema del valor mig, Teorema de Cauchy, regla de l’Hôpital, domini, funció parella, funció imparella, punts de tall amb els eixos, recorregut, asímptota, asímptota vertical, asímptota horitzontal, asímptota obliqua, concavitat d’una funció, funció còncava, funció convexa, optimització d’una funció, funció a trossos.

Derivades

Variació mitjana, quocient incremental, límit, variació d’una funció en un punt, derivada, pendent d’una recta, tangent α d’una funció, derivada d’una funció en un punt, derivada lateral, recta tangent a una funció, funció creixent, funció decreixent, punt estacionari, punt singular, màxim, mínim, punt d’inflexió, derivabilitat d’una funció en un punt, funció derivada, funció composta, regla de la cadena, derivació logarítmica, derivades successives, taula de derivades.

Integrals

Primitiva, integral, integral indefinida, integral definida, integral immediata, integral quasi immediata, mètode d’integració, integració per substitució, integració per parts, integració per descomposició en fraccions simples, Regla de Barrow, límits d’una integral, Teorema fonamental del càlcul, teorema del valor mig, volum de revolució.

Matrius i determinants

Matriu, ordre d’una matriu, element d’una matriu, matriu fila, matriu columna, matriu nul·la, matrius iguals, matriu oposada, matriu transposada, matriu quadrada, matriu triangular, matriu triangular superior, matriu triangular inferior, matriu diagonal, matriu escalar, matriu unitat, matriu simètrica, matriu antisimètrica, suma de matrius, producte d’un nombre per una matriu, producte de matrius, potència d’una matriu quadrada, adjunts d’una matriu quadrada, menor d’una matriu, menor complementari, matriu adjunta, rang d’una matriu, matriu inversa, regal de Sarrus, determinant, ordre d’un determinant.

Probabilitat

Experiment, aleatori, succés, succés elemental, succés compost, succés segur, succés impossible, successos contraris o complementaris, successos incompatibles, successos compatibles, successos independents, successos dependents, unió de dos successos, intersecció de dos successos, freqüència d’un succés, freqüència absoluta d’un succés, freqüència relativa d’un succés, regla de Laplace, probabilitat condicionada, probabilitat total, teorema de Bayes, probabilitat de la unió, probabilitat de la intersecció.

Combinatòria

Combinatòria, permutacions ordinàries, variacions ordinàries, combinacions ordinàries, permutacions amb repetició, variacions amb repetició, combinacions amb repetició, binomi de Newton, nombre factorial, ordre dels elements d’una agrupació.

Estadística

Estadística, població, mostra, mostra representativa, variable, variable quantitativa, variable qualitativa, variable discreta, variable continua, funció de probabilitat, paràmetre estadístic, funció de distribució, dades d’una mostra estadística, freqüència absoluta, freqüència relativa, paràmetre de centralització, paràmetre de dispersió, mitja aritmètica, moda, mediana, rang d’una distribució, desviació mitja, variança, desviació típica, coeficient de variació, distribució normal, distribució normal reduïda, distribució binomial, distribució bidimensional, correlació, correlació lineal, coeficient de correlació lineal, recta de regressió, taula de doble entrada.

 • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

  Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.