Arxiu de categories Tecnologia

Llista de paraules clau de tecnologia

Aquesta és una llista de paraules bàsiques de tecnologia. Cerca cada paraula en un diccionari, compren-les bé i, en acabat, hauràs après molta tecnologia.

Sistemes mecànics

Dinàmica, màquina, energia, treball, potència, energia mecànica, força conservativa, energia potencial, energia cinètica, moviment rectilini, moviment circular, translació, rotació, moment d’inèrcia, moment, velocitat angular, parell motor, parell de forces, parell resistent, termodinàmica, temperatura, escala de temperatura Kelvin, zero absolut, canvi de fase, calor latent, gas ideal, nombre d’Avogrado, equació d’estat, procés isobàric, procés isocor, procés isotèrmic, procés adiabàtic, coeficient adiabàtic.

Màquines tèrmiques

Màquina tèrmica, primer principi de la termodinàmica, segon principi de la termodinàmica, tercer principi de la termodinàmica, generador, bomba, turbina, bomba de calor, eficiència tèrmica, rendiment, màquina o cicle de Carnot, procés reversible, procés irreversible, entalpia, entropia, cicle Klaus-Rankine, turbina d’acció, turbina de reacció, cicle Otto, bomba d’injecció, turboalimentació, turboreactor, turbina de gas, màquina frigorífica, compressor.

Oleohidràulica

Oleohidràulica, hidràulica, pneumàtica, cilindre, líquid hidràulic, hidrostàtica, principi de Pascal, cabal màssic, cabal volumètric, hidrodinàmica, element de potència, element de regulació o de control, element de treball, condicionador, accessori grup oleohidràulic, bomba hidràulica, rendiment volumètric o total, axial, radial, vàlvula, vàlvula distribuïdora o direccional, vàlvula unidireccional, vàlvula antiretorn, vàlvula reguladora de cabal, vàlvula reguladora de pressió, vàlvula limitadora de pressió, servovàlvula, vàlvula proporcional, cilindre d’efecte simple, cilindre de doble efecte.

Electrotècnia

Electrotècnia, electricitat, magnetisme, corrent elèctric, corrent continu, corrent altern, imant, electromagnetisme, camp elèctric, camp magnètic, línia de força, pol, flux, flux del camp magnètic, inducció, espectre magnètic, inducció magnètica, solenoide o bobina, permeabilitat magnètica, paramagnètic, ferromagnètic, diamagnètic, intensitat o excitació de camp magnètic (H), circuit magnètic, entreferro, força electromotriu (FMM), inducció electromagnètica, FEM induïda, autoinducció, induït, inductor, regla de la mà dreta, llei de Faraday, llei de Lenz, FEM alterna, sinusoïdal, coeficient d’autoinducció (L), període, freqüència, valor instantani, valor màxim, valor eficaç, valor mitjà, angle de fase, desfasament, element passiu d’un circuit, element actiu d’un actiu, resistència, inductància, capacitància, impedància, llei de Ohm, reactància capacitiva, reactància inductiva, potència activa, potència reactiva, factor de potència, potència aparent, triangle de potències, circuit sèrie, circuit paral·lel, tensió, intensitat, corrent altern trifàsic, connexió estrella, connexió triangle, fase, arrencada estrella-triangle.

Màquines elèctriques

Màquina, generador, motor, transformador, màquina rotativa, màquina estàtica, pèrdua magnètica o pèrdua del ferro, pèrdua elèctrica o pèrdua del coure, pèrdua mecànica, potència absorbida o consumida, potència perduda, potència útil, potència nominal, règim nominal, plena càrrega, sobrecàrrega, lamel·la, col·lector de lamel·les, dinamo, entreferro, pol inductor o principal, bobinatge inductor, culata, rotor, estator, nucli de l’induït, bobinatge de l’induït, col·lector, escombretes, coixinets, eix, màquina d’excitació independent, màquina excitada, excitació sèrie, excitació derivació, excitació composta, corba característica, alternador, màquina de CA síncrona, monofàsic, trifàsic, motor elèctric, motor de corrent continu, força contraelectromotriu del motor, parell motor, intensitat del motor, intensitat d’arrencada, parell d’engegada, velocitat de gir, potència interna del motor, potència absorbia, potència útil, parell intern, parell útil, rendiment del motor, motor sèrie, motor shunt, motor compound, motor síncron, motor asíncron, rotor de gàbia, rotor bobinat, velocitat de sincronisme, velocitat de lliscament, motor universal, motor pas a pas, transformador, circuit magnètic, enrotllament.

Electroneumàtica

Electropneumàtica, quadre elèctric, dispositiu de comandament, seccionador, interruptor de càrrega, polsador, commutador, interruptor, dispositiu de protecció, curtcircuit, sobretensió, sobreintensitat, contacte elèctric, càrrega estàtica, fusible, relé tèrmic, relé tèrmic diferencial, interruptor automàtic o disjuntor, magnetotèrmic, ICP, IGA, PIA, monofàsic, bifàsic, trifàsic, lleis de Kirchoff, neutre, valor nominal, dispositiu de protecció de sobretensions (DPS), circuit de maniobra, circuit de potència, circuit de comandament o control, contactor, electroimant, contacte principal, contacte auxiliar, contacte NO, contacte NT, relé de comandament, relé electromagnètic, relé d’estat sòlid, temporitzador, dispositiu auxiliar de control, selector, detector mecànic, dispositiu de senyalització, dispositiu òptic, dispositiu acústic, simbologia, signe d’identificació, born de connexió, inversor de gir, connexió estrella, connexió triangle, arrancada estrella-triangle, electrovàlvula, rectificador, díode, corrent directe (en un díode), tensió inversa (en un díode), potència màxima (en un díode), rectificador de mitja ona, rectificador d’ona completa, rectificador de pont Graetz, transistor, polarització d’un transistor, polarització d’emissor comú, polarització per divisors de tensió, cèl·lula fotoelèctrica, LDR, tiristor, diac, triac.

Sistemes digitals

Dígit, electrònica digital, àlgebra de Boole, porta lògica, codificador, multiplexor, electrònica analògica, valors discrets, valors continus, sistema de numeració, sistema decimal, sistema binari, sistema octal, sistema hexadecimal, operació aritmètica, codi BCD, funció AND, funció OR, funció EXOR, funció NOT, funció NOR, funció NAND, funció NEXOR, normes IEC, normes DIN, normes ASA, normes UNE, taula de veritat, minterm, maxterm, mapa de Karnaugh, mètode de Quine-McCluskey, circuit digital seqüencial, circuit digital combinacional, codificació, descodificador, multiplexor, desmultiplexor, comparador, sumador binari, carry (en un sumador binari), restador binari, borrow (en un restador binari), unitat aritmètic-lògica (ULA), biestable, biestable asíncron, clock (CLK), flanc ascendent (en un CLK), flanc descendent (en un CLK), comptador, registre de desplaçament.

Sistemes automàtics

Sistema de control, tecnologia de control, tecnologia cablejada, tecnologia programable, sistema de llaç obert, sistema de llaç tancat, realimentació (retroalimentació o feedback), funció de transferència (transmitància), dispositiu d’entrada d’ordres, dispositiu d’entrada d’informació, unitat de control, dispositiu de sortida d’informació, actuador, preactuador, controlador, controlador proporcional (controlador P), banda proporcional, controlador integral (controlador I), controlador derivatiu (controlador D), controlador proporcional-integral-derivatiu (controlador PID), controlador tot o res, histèresi o banda morta, transductor, transductor actiu, transductor passiu, autòmat programable o PLC, unitat de control (CPU), microprocessador, memòria, memòria RAM, memòria ROM, memòria EPROM, memòria EEPROM, memòria EAPROM, diagrama de contactes, diagram lògic, diagrama de flux, GRAFCET.

Metrologia i normalització

Metrologia, normalització, metrotècnia, normes ISO, magnitud, unitat, Sistema Internacional d’Unitat (SI), error absolut, error relatiu, exactitud, precisió, apreciació, instrument de mesura, mesura directa, mesura indirecta, embragatge, galga, calibrador, gonio, metre, certificació, AENOR, normes ISO de qualitat, CEN, IEEE, tolerància, ajustatge, cota, cota nominal, serratge, qualitat de la tolerància, posició de la tolerància.

Indústria metal·lúrgica

Metal·lúrgia, sistema de fabricació, conformació, motlle, deformació plàstica, ferritja, fosa, laminació, encunyació, plegatge, embotició, cisallament, trepat, torn, fresadora universal, rectificadora, màquina d’electroerosió, foneria, centrifugació, model, acritud, cristal·lització, laminatge, samarra, llúpia, trefilatge, mal·leabilitat, forja, martinet, estampació, matriu, rebava, premsa, estampació, embotició, eina de tall, broca, escairament, cilindratge, roscatge, segat, foradament, desbast, bastidor, mènsula, ranurar, planejar, aixamfranar, mola, aglomerant, bancada, ànode, càtode, dielèctric, cota, soldadura, soldadura autògena, soldadura oxiacetilènica, metà, reducció, oxidació, soldadura forta, soldadura per arc, curtcircuit, escòria, soldadura TIG, soldadura MIG, soldadura per resistència elèctrica, soldadura per punts, soldadura per costura, soldadura per guspira, soldadura per alta freqüència.

  • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

    Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.