Arxiu de categories Biologia

Llista de paraules clau de biologia

Aquesta és una llista de paraules bàsiques de biologia. Cerca cada paraula en un diccionari, compren-les bé i, en acabat, hauràs après molta biologia.

Biomolècules

Biomolècula, biomolècula orgànica, biomolècula inorgànica, monòmer, polímer, polimerització o condensació, hidròlisi, dímer, glúcid o hidrat de carboni, monosacàrid, disacàrid, polisacàrid, glucosa, ribosa, fructosa, sacarosa, sucre, lactosa, midó, glucògen, lípid, trialcilglicèrid, triglicèrid, greixos, fosfolípid, esteroide, terpè, proteïna, aminoàcid, enzims, desnaturalització, estructura primària, estructura secundària, estructura terciària, estructura quaternària, àcid nucleic, nucleòtid, desoxirribosa, base nitrogenada, base nitrogenada púrica, base nitrogenada pirimidínica, àcid fosfóric, codó, anticodó, codi genétic, ribosoma, ADN, ARN, transcipció, traducció, sal mineral.

La cèl·lula

Cèl·lula, morfologia, fisiologia, nucli, citoplasma, membrana plasmàtica, animal, vegetal, fong, procariota, eucariota, paret cel·lular, orgànul, retícul endoplasmàtic, aparell de Golgi, lisosoma, vacúol, mitocondri, cloroplast, fotosíntesi, ribosoma, teixit, cromosoma, cromàtida, centròmer, haploide, diploide, poliploide.

Funcions cel·lulars

Funció, nutrient, aliment, metabolisme, catabolisme, anabolisme, respiració cel·lular, respiració aeròbica, respiració anaeròbica, fermentació, fermentació alcohólica, fermentació làctica, nutrició, energia, nutrició autòtrofa, nutrició heteròtrofa, excreció, reproducció cel·lular, cél·lula mare, cèl·lula filla, mitosi, meiosi, citocènesi.

Teixits animals

Teixit, histologia, teixit epitelial o epiteli, teixit conjuntiu, teixit adipós, teixit cartilaginós, teixit muscular, teixit nerviós, glàndula, glàndula exocrina, glàndula endocrina, glàndula mixta, pàncrees, hormona, colàgen, elastina, glicoproteïna, dermis, adipòcit, osteoblast, osteòcit, medul·la òsia roja, medul·la òsia groga, fibra muscular, fibra muscular estriada, fibra muscular llisa, neurona.

Nutrició

Nutrició, pluricel·lular, digestió, digestió intacel·lular, digestió extracel·lular, digestió mixta, aparell, sistema, aparell respiratori, aparell digestiu, digestió química, digestió mecànica, absorció, egestió, aurícula, ventrícul, circulació oberta circulació tancada, circulació completa, circulació incompleta, cor, endocardi, miocardi, pericardi, vàlvula, vàlvula mitral, vàlvula tricúspide, vàlvula semilunar, artèria aorta, artèria pulmonar, vena cava, vena pulmonar, circulació major, circulació menor, sistema linfàtic, linfa, vas linfàtic, teixit linfàtic, gangli linfàtic, amígdales, tim, melsa, capilar linfàtic, gran vena linfàtica, gran conducte toràcic, edema, plasma sanguini, cèl·lules sanguínies, glòbuls vermells eritròcits o hematies, glòbuls blancs o leucòcits, plaquetes o trombòcits, hemoglobina, fagòcit, neutròfil, basòfil, eosinòfil, monòcit, fibrinògen, faringe, laringe, tràquea, bronquis, pleura, alvèols, inspiració, espiració, aparell excretor, pulmons, fetge, glándula sudorípara, ronyó, nefrona, urèter, bufeta, uretra.

Relació (en animals pluricel·lulars)

Relació, sistema nerviós, estímul, òrgan efector, gangli, encèfal, neurona, dendrita, axó, neurita, neurona sensitiva, neurona motora, neurona d’associació, neurotransmissor, sinapsi, medul·la espinal, cervell, cerebel, bulb raquidi, sistema nerviós perifèric, sistema nerviós somàtic, innervació simpàtica, innervació parasimpàtica, papil·la gustativa, quimioreceptor, escleròtica, coroides, retina, bastons, nervi òptic, còrnia, cristal·lí, cambra anterior, cambra posterior, oïda extern, oïda mig, oïda intern, sistema endocrí, hormona, hipotàlem, hipòfisi, tiroides, pàncrees, glàndules suprarenals, gònades, progesterona, feromones.

Classificació dels éssers vius (taxonomia)

Taxonomia, espècie, gènere, família, ordre, classe, filum, regne, regne moneres, regne protoctists, regne fongs, regne plantes, regne animals

Desenvolupament embrionari i postembrionari (animals)

Embrió, ontogènesi, segmentació, gastrulació, organogènesi, mòrula, blastòmer, blàstula, ectoderm, endoderm, blastopor, mesoderm.

  • Tens dubtes? Vols saber-ne més? T’agradaria que publiquéssim algun tema del teu interès? Has trobat algun error?

    Envia’ns un comentari sense compromís i et respondrem tan aviat com ens sigui possible.